Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 2142
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
L-Ascorbic Acid 5088177-100g 5088177-250g 73,00 141,00
N-acetyl-L-Cysteine 6169116-10g 6169116-100g 59,00 188,00
Valproic acid sodium salt 1066656-25g 1066656-100g 107,00 284,00
Recombinant Human Transferrin (Pichia Pastoris) 10-366A-50g 10-366A-1g 10-366A-10g 445,00 2'827,00 Inquire
Recombinant Human Transferrin 10-366-10g 10-366-1g 587,00 Inquire
ATP disodium salt 9876557-10g 9876557-50g 154,00 600,00
Doxycycline hyclate 2431450-1g 2431450-10g 59,00 209,00
Estradiol 5022822-1g 5022822-10g 59,00 243,00
Gatifloxacin 1125931-1g 1125931-10g 73,00 476,00
Hydroxyurea 1270717-10g 1270717-50g 182,00 600,00
Monensin sodium salt 2237803-1g 2237803-10g 80,00 587,00
Recombinant Human Insulin 10-365-1g 10-365-5g 723,00 2'765,00
All-Trans Retinoic Acid 3027949-50mg 3027949-1g 59,00 161,00
BrdU 5911439-250mg 5911439-1g 59,00 141,00
cAMP 6099240-1g 6099240-5g 209,00 426,00
IBMX 2885842-100mg 2885842-1g 66,00 236,00
Metformin hydrochloride 1117045-1g 1117045-5g 46,00 59,00
Ribavirin 3670451-250mg 3670451-1g 66,00 188,00
SAHA 1497894-250mg 1497894-1g 93,00 277,00
Trolox 5310710-250mg 5310710-1G 59,00 107,00
Zidovudine 3058716-100mg 3058716-1g 134,00 270,00
Chloroquine diphosphate 5066350-50g 5066350-250g 175,00 501,00
  1-30 of 2142