Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 2139
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
L-Ascorbic Acid 5088177-100g 5088177-250g 47,00 107,00
N-acetyl-L-Cysteine 6169116-10g 6169116-100g 47,00 180,00
Valproic acid sodium salt 1066656-25g 1066656-100g 67,00 213,00
Recombinant Human Transferrin 10-366A-1g 10-366A-10g 10-366A-50g 432,00 2'766,00 10'647,00
Recombinant Human Transferrin 10-366-1g 10-366-10g 571,00 3'372,00
ATP disodium salt 9876557-10g 9876557-50g 114,00 492,00
Doxycycline hyclate 2431450-1g 2431450-10g 41,00 173,00
Estradiol 5022822-1g 5022822-10g 41,00 207,00
Gatifloxacin 1125931-1g 1125931-10g 54,00 414,00
Hydroxyurea 1270717-10g 1270717-50g 153,00 517,00
Monensin sodium salt 2237803-1g 2237803-10g 61,00 505,00
Recombinant Human Insulin 10-365-1g 10-365-5g 644,00 2'463,00
All-Trans Retinoic Acid 3027949-50mg 3027949-1g 47,00 133,00
BrdU 5911439-250mg 5911439-1g 47,00 114,00
cAMP 6099240-1g 6099240-5g 200,00 711,00
IBMX 2885842-100mg 2885842-1g 47,00 200,00
Metformin hydrochloride 1117045-1g 1117045-5g 34,00 47,00
Ribavirin 3670451-250mg 3670451-1g 173,00 468,00
SAHA 1497894-250mg 1497894-1g 67,00 233,00
Trolox 5310710-250mg 5310710-1G 47,00 94,00
Zidovudine 3058716-100mg 3058716-1g 107,00 233,00
Chloroquine diphosphate 5066350-50g 5066350-250g 153,00 486,00
  1-30 of 2139