Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 2142
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
L-Ascorbic Acid 5088177-100g 5088177-250g 71,00 135,00
N-acetyl-L-Cysteine 6169116-10g 6169116-100g 58,00 180,00
Valproic acid sodium salt 1066656-25g 1066656-100g 103,00 269,00
Recombinant Human Transferrin (Pichia Pastoris) 10-366A-50g 10-366A-1g 10-366A-10g 423,00 2'660,00 Inquire
Recombinant Human Transferrin 10-366-1g 10-366-10g 614,00 3'561,00
ATP disodium salt 9876557-10g 9876557-50g 148,00 568,00
Doxycycline hyclate 2431450-1g 2431450-10g 58,00 199,00
Estradiol 5022822-1g 5022822-10g 58,00 231,00
Gatifloxacin 1125931-1g 1125931-10g 71,00 452,00
Hydroxyurea 1270717-10g 1270717-50g 173,00 568,00
Monensin sodium salt 2237803-1g 2237803-10g 77,00 556,00
Recombinant Human Insulin 10-365-1g 10-365-5g 684,00 2'602,00
All-Trans Retinoic Acid 3027949-50mg 3027949-1g 58,00 154,00
BrdU 5911439-250mg 5911439-1g 58,00 135,00
cAMP 6099240-1g 6099240-5g 199,00 405,00
IBMX 2885842-100mg 2885842-1g 65,00 224,00
Metformin hydrochloride 1117045-1g 1117045-5g 45,00 58,00
Ribavirin 3670451-250mg 3670451-1g 65,00 180,00
SAHA 1497894-250mg 1497894-1g 90,00 263,00
Trolox 5310710-250mg 5310710-1G 58,00 103,00
Zidovudine 3058716-100mg 3058716-1g 129,00 256,00
Chloroquine diphosphate 5066350-50g 5066350-250g 167,00 475,00
  1-30 of 2142