Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 4534680
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
Human ApoA2 ELISA Kit ELH-ApoA2-1 ELH-ApoA2-2 ELH-ApoA2-5 366,00 635,10 1'373,50
Human ApoC3 ELISA Kit ELH-ApoC3-1 ELH-ApoC3-2 ELH-ApoC3-5 312,70 538,20 1'159,00
ZymoPURE II Plasmid Midiprep Kit D4200 D4201 D4200S 264,60 469,30 Inquire
ZymoPURE II Plasmid Maxiprep Kit D4202 D4203 D4202S 215,80 408,20 Inquire
ZymoPURE II™ Plasmid Gigaprep Kit D4204 472,60
Integrin Alpha V + Beta 3 Polyclonal Antibody bs-1310R-TR bs-1310R 65,00 226,50
8-OHdG Polyclonal Antibody bs-1278R-TR bs-1278R 65,00 226,50
4 Hydroxynonenal Polyclonal Antibody bs-6313r-TR bs-6313R 65,00 226,50
ZymoPURE Plasmid MiniPrep Kit D4208T D4209 D4210 D4211 D4212 D4208S 43,60 105,30 188,50 655,20 1'109,60 Inquire
Monoclonal Antibody to Human PD-L1 (Clone: ABM4E54) 10-7562-25 10-7562-100 114,40 283,20
Monoclonal Antibody to HMGB1 (Clone: ABM24D3) 10-4024-25 10-4024-100 114,40 283,20
Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) 10-1003-25 10-1003-100 114,40 283,20
Polyclonal Antibody to ASAP1 11-8069-25 11-8069-100 104,80 264,80
PsbA, D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) AS05 084 291,90
H+ATPase, Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody) AS07 260 291,90
BiP, Lumenal-binding protein (rabbit antibody) AS09 481 291,90
  1-30 of 4534680